Genealogie der Famile van Schouwen
           ==================================

               samengesteld door
              Mr. G. A. van Schouwen
                   1911

                 Afgevoerd
               C. B. v. Genealogie
                's-Gravenhage

          Druk: M. Breur & Zonen, Ooltgensplaat
          
          

                 Inleiding.
                 ==========

[TRANSCRIBER'S NOTE: This has been transcribed verbatim, without editing or
 correction, except to reorder the footnotes for digital presentation.
 	-- Zach van Schouwen, 2008]

	De naam van Schouwen, oudtijds, de Scoude, betteekent hetzelfde als de
Schelde, in den ouden tijd genaamd Scaldis, Scaudis, Scaude of Scoude. De
familie-naam komt reeds in zeer oude oorkonden voor.

	Den 28 NOVEMBER 1222 stelde Petrus de Scoude zich borg voor Wulfardus de
Burgh en Thancardus de Welle 1.

	7 MEI 1226. Graaf Floris IV versterkt de monniken van ter Does in het
bezit van Morlodenesse. Getuige o.a. Petrus de Scoude.

	NOVEMBER 1276. Verdrag over den tol op de Westerschelde, zegelaar o.a.
Peter de Scoude 2.

	15 OCTOBER 1256. Eenige Hollandsche en Zeeuwsche edelen beloven, den
vrede tusschen de gravin van Vlaanderen en Floris, voogd van Holland, gemaakt,
vast en zeker te onderhouden; onder hen is Hugo de Scoude 3.

	17 FEBRUARI 1262. Godfried, heer van Cruiningen, verklaart, dat het
geschil tusschen den abt van ter Does en eenige ingelanden van Morlodenesse door
den abt beslecht en die uitspraak door vrouwe Aleid als voogdes van Holland en
Zeeland bekrachtigd is, getuigen Petrus en Johannes de Scoude 4.

	11 MAART 1272. Graaf Floris V, rechtgesproken hebbende over het
vermoorden van een monnik van ter Does, verbiedt aan Egidus van Scoude en de
inwoners van zijn ambacht (Z. Beveland), den abt op eenigerlei wijze te
beleedigen 5.

	23 MAART 1272. Albrecht van Voorne, burggraaf van Zeeland, belooft
Gillis van Scoude niet te vervolgen wegens zekeren moord 6.

	27 NOVEMBER 1283. Witte van Valkenesse en eenige andere edelen verklaren
het klooster Afflighem vrij van hun tol op de Hont te Valkenesse, getuige o.a.
vir nobilis Egidius de Scoude 7.

	14 OCTOBER 1285. Collatoren der kerk van Rieland, o.a. Egidius de
Scoude, dragen aan het kapittel van Oudmunster te Utrecht een pastoor voor 8.

	MAART 1289. Verscheidene Zeeuwsche edelen beloven hulde en manschap aan
graaf Guy van Vlaanderen, o.a. Johan de Scoude, fils Pieron 9.

	MAART 1289. Graaf Guy van Vlaanderen belooft, geen verdrag over Zeeland
met graaf Floris V te zullen sluiten, zonder de goedkeuring van eenige ZEEUWSCHE
EDELEN, waaronder Johan de Scoude, fils Pieron 10.

	11 APRIL 1290. Opgaaf der goede luiden, die den graaf van Vlaanderen
hulde gedaan hebben van hunne landen tuschen Heidingen en de Schelde, waaronder
Gilles de Scoude 11.

	12 JUNI 1290. Uitspraak der scheidslieden in het geschil tusschen graaf
Floris V en de Zeeuwsche edelen. "En Zudbeveland messire Clais de Scoude" 12.

	De tekst van voorgaande oorkonden is te vinden bij van den Bergh,
Oorkondenboek van Holland en Zeeland. I 278, 297. II 13, 83, 227, 229, 324, 489,
570, 666, 667, 695, 723.

	Deze familie de Scoude behoorde tot de eerste edelen van Zeeland. Zie
over hen Smallegange, Chronijk van Zeeland, pag. 740, en Te Water, het Hoogh
Adelijk Zeeland, voorrede no. 52.

	Bij Smallegange komt op. pag. 543 bovendien voor in 1485 Cornelis
Claeszoon van Schouwen, burgemeester van Tholen. Dezen zelfden Cornelis
Claiszoon van Schouwen vindt men in het Archief der Onze Lieve Vrouwe-abdij te
Middelburg, charter no. 889, den 14 April 1474.

	In het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, door A. J. van der
Aa, staat in deel IV, pag. 188 vermeld onder het Artikel Endegeest:

	"In 1574 werd Maarten van Schouwen bij den dood van Lysbeth van
Endegeest, zijne nicht, met de huizinge en regten verleid. In 1653 ging de
huizinge met zwanendrift en toebehooren door den dood en making van Elisabeth
van Schouwen van Endegeest bij verleibrief over op Schelderus van der Rijdt,
heer van Endegeest, Recken en Westwezel, haren kleinzoon, van wien een groote
familieschilderij nog een der bovenzalen versiert." 13

	In het Album studiosorum der Leidsche Universiteit komt op 30 September
1628 voor Nicolaus à Schouwen ab Eijndegeest, student in de letteren, oud 41
jaar.

	Bovengenoemde Cornelis Claiszoon van Schouwen, burgemeester van Tholen
zegelde den 28 Maart 1487 een akte, die zich in originali bevindt in het Rijks-
Archief te Middelburg. (De rekiningen in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar
de Zeeuwsche overgebracht. Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak 1433-1584, Reg.
250). Het zegel in groene was, dat nog in geschonden staat aanwezig is, heb ik
laten fotografeeren; een afdruk gaat hierbij. Het beaat uit een St.
Andrieskruis, waarboven drie merletten.

	Volgens de beschrijving van Rietstap is het tegenwoordige wapen als
volgt:

	Een zilveren naar links gebogen, staande dolfijn op een veld van keel
(rood). Helmteeken de bovenste helft van den dolfijn.

	De hierachter volgende stamreeks maakt geen aanspraak op volledigheid,
ze is, wat den tijd voor 1813 betreft, opgebouwd uit gegevens, geput uit de oude
doop-en trouwregisters van Den Bommel, Ooltgensplaat, Oude-Tonge en Stad aan 't
Haringvliet. De tijd ontbreekt mij, mijn onderzoek verder uit te strekken; moge
het gevondene voor anderen een aanleiding zijn, deze genalogie zooveel mogelijk
te completeeren.

	GOEDEREEDE, Maart 1911.
	
								G. A. v. S.

1 Origineel in het Seminarium te Brugge no. 572.
2 Rijksarchief Reg. E. L. 32. fol 4 verso.
3 O. Vredii. Probat. Geneal. Com. Flandr. f. 245.
4 Origineel in het Seminarium te Brugge no. 744.
5 Cronica et Cartularium monasterii de Dunis no. 562, p. 616.
6 Origineel in het Seminarium te Brugge. Inv. pag. 53.
7 Origineel bij Kluit no. 322.
8 Origineel in het archief van Oudmunster te Utrecht.
9 Origineel bij Kluit no. 338.
10 Cartularium de flandres. I no. 274 en IV no. 626 in depart. archief te
	Rijsel.
11 Perkamentrol in het Prov. archief van Oost-Vlaanderen te Gent.
12 Origineel te Rijsel. Kluit 353.
13 A note written in the margin of the book: "266 267 Hollestelle
beschrijving van Tholen komt voor Aagje van Schouwen grootmoeder van Adriaan
Hendriks Struve." [if I'm reading it correctly.]

                 Genealogie.
                 ===========

1. De geregelde stamlijst begint met ADRIANUS VAN SCHOUWEN, leeft omstreeks
  Een zijner zoons was:

2. JAN VAN SCHOUWEN, getrouwd met HENRICKJEN CORNELISSE VAN ST. ANNENLANDT.

	Kinderen:

3.	 I. DERCKJE JANS VAN SCHOUWEN, komt als getuige voor in Den Bommel 14
	   December 1697.
4.	 II. LEENDERT VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 14.
5.	III. GERRIJTJE JANS VAN SCHOUWEN, trouwt 10 Februari 1685 te
	   Ooltgensplaat met JAN JANSE DEN BLAEUWEN, weduwnaar van TANNEKE
	   WILLEMS.
6.	 IV. JANNETJE VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 24.
7.	 V. GEERTJE VAN SCHOUWEN, trouwt te Den Bommel 17 Mei 1717 RUTH JANSE
       VAN ES, hertrouwt te Ooltgensplaat 4 Juli 1721 met JACOB LABIJ,
       sterft te Ooltgensplaat 10 Februari 1744.
8.	 VI. ADRIAEN VAN SCHOUWEN, gedoopt de Den Bommel 1 Augustus 1672.
9.	VII. CORNELIS VAN SCHOUWEN, gedoopt te Den Bommel 2 Januari 1675, jong
       gestorven.
10.  VIII. CORNELIS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 26.
11.	 IX. NEELTJE VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 336.
12.	 X. LEENDERT VAN SCHOUWEN, gedoopt te Den Bommel 11 Mei 1692.
13.	 XI. Een kind, ongedoopt gestorven te Ooltgensplaat 21 April 1697.

                 ------------

14. LEENDERT VAN SCHOUWEN, (zie no. 4) getrouwd met ADRIAENTJE SCHALKS.

	Kinderen:

15.	 I. LEENTJE VAN SCHOUWEN, gedoopt te Den Bommel 4 Juli 1688.
16.	 II. PIETERTJE VAN SCHOUWEN, getrouwd met JACOB ABRAMSE LODDER.

	Kinderen:
	
17.	 I. ABRAM LODDER, gedoopt te Den Bommel 30 November 1709.
18.	 II. LEENDERT LODDER, gedoopt te Den Bommel 9 Maart 1712.
19.	III. CORNELIS LODDER, gedoopt te Den Bommel 27 Mei 1714.
20.	 IV. JAN LODDER, gedoopt te Den Bommel 21 Mei 1717, jong gestorven.
21.	 V. JAN LODDER, gedoopt te Den bommel 17 Maart 1721.
22.	 VI. NEELTJE LODDER, gedoopt te Den Bommel 17 Januari 1723, jong
	   gestorven.
23.	VII. NEELTJE LODDER, gedoopt te Den Bommel 27 December 1727.

                 ------------

24. JANNETJE VAN SCHOUWEN (zie no. 6), geboren te Cooltjensplaat [sic], trouwt
  te Den Bommel 13 December 1698 met JACOBUS JANSE CLEIJDIJCK, van
  Bergen-op-Zoom.
  
  	Kind:

25.	 I. JAN KLEIJDIJCK, gedoopt te Den Bommel 4 Januari 1699.

                 ------------

26. CORNELIS VAN SCHOUWEN (zie no. 10), gedoopt te Den Bommel 4 April 1677,
  sterft te Ooltgensplaat 18 September 1748, trouwt te Den Bommel 10 Mei 1705
  met GEERTRUI CLAESSE VERDUIN, hertrouwt te Den Bommel 6 April 1710 met MARIE
  JACOBSE NOORDIJKE.
  
  	Kinderen uit het 1e huwelijk:

27.	 I. JAN VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 37.
28.	 II. CLAAS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 50.
29.	III. TANNETJE VAN SCHOUWEN, gedoopt te Den Bommel 10 Augustus 1708, jong
	   gestorven.
	   
	Kinderen uit het 2e huwelijk:

30.	 I. LENA VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 280.
31.	 II. JACOB VAN SCHOUWEN, gedoopt te Den Bommel 13 November 1712, sterft
       te Ooltgensplaat 19 Juni 1713.
32.	III. TANNETJE VAN SCHOUWEN, geboren te Den Bommel 22 Januari 1716,
	   sterft te Ooltgensplaat 11 Januari 1717.
33.	 IV. JACOB VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 287.
34.	 V. HENRIKJE VAN SCHOUWEN, gedoopt te Den Bommel 4 Maart 1725.
35.	 VI. ARJAENTJE VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 333.
36.	VII. GRIETJE VAN SCHOUWEN, gedoopt te Den Bommel 5 Juni 1735.

                 ------------

37. JAN VAN SCHOUWEN (zie no. 27), gedoopt te Den Bommel 7 Maart 1706, sterft te
  Ooltgensplaat 1 December 1785, trouwt te Den Bommel 1 Mei 1729 met WILLEMPJE
  GERREBRANDS LELIENBURG, hertrouwt te Den Bommel 11 Juni 1756 met CAATJE
  VALKENBURG, weduwe van CLAAS PIETERSE CREMER.
  
  	Kinderen uit het 1e huwelijk:

38.	 I. CORNELIS VAN SCHOUWEN, gedoopt te Den Bommel 27 Augustus 1730, jong
	   gestorven.
39.	 II. GEERTRUI VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 45.
40.	III. GERREBRAND VAN SCHOUWEN, gedoopt te Den Bommel 2 Mei 1734, jong
	   gestorven.
41.	 IV. ABRAM VAN SCHOUWEN, gedoopt te Den Bommel 15 Januari 1738.
42.	 V. ISACK VAN SCHOUWEN, gedoopt te Den Bommel 12 January 1738, sterft
	   te Ooltgensplaat 7 Mei 1811, trouwt te Den Bommel 1 Mei 1763 met
	   ARJAANTJE LEENDERSE BRABER.
43.   VI. CORNELIS VAN SCHOUWEN, gedoopt te Den Bommel 25 September 1740,
	   sterft te Ooltgensplaat 27 Februari 1786.
44.	VII. GERREBRAND VAN SCHOUWEN, gedoopt te Den Bommel 27 September 1744.

                 ------------

45. GEERTRUI VAN SCHOUWEN (zie no. 39), gedoopt te Den Bommel 30 Mart 1732,
  sterft te Ooltgensplaat 22 Mei 1805, trouwt met ARIE CORNELISSE BOS.
  
  	Kinderen:

46.	 I. CORNELIS BOS, gedoopt te Den Bommel 23 Juni 1765.
47.	 II. WILLEM BOS, geboren te Den Bommel 23 Januari 1771.
48.	III. CAATJE BOS, geboren te Den Bommel 28 November 1773.
49.	 IV. WILLEMINA BOS, geboren te Den Bommel 20 Februari 1778.

                 ------------

50. CLAAS VAN SCHOUWEN (zie no. 28), gedoopt te Den Bommel 21 Augustus 1707,
  sterft te Oude Tonge 22 December 1800, trouwt te Ooltgensplaat 16 Juni 1752
  met GEERTRUI CORNELISSE DE HAAS, geb. 3 November 1726, sterft te
  Ooltgensplaat 7 Augustus 1797.
  
  	Kinderen:

51.	 I. LEENTJE VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 61.
52.	 II. CORNELIS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 71.
53.	III. LEENDERT VAN SCHOUWEN, gedoopt te Den Bommel 24 October 1756.
54.	 IV. ARENTJE VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 167.
55.	 V. LEENDERT VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 169.
56.	 VI. HUBRECHT VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 173.
57.	VII. CORNELIA VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 179.
58.  VIII. ABRAM VAN SCHOUWEN, gedoopt te Den Bommel 14 October 1764.
59.	 IX. ADRIANUS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 182.
60.	 X. SARA VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 274.

                 ------------

61. LEENTJE VAN SCHOUWEN (zie no. 51), gedoopt te Den Bommel 9 Juni 1754, trouwt
  te Den Bommel 8 November 1778 met AREND DINGEMANS VAN ES, geboren te
  Ooltgensplaat, wonende te Oude-Tonge.
  
  	Kinderen:

62.	 I. DINGEMAN VAN ES, geboren te Oude-Tonge 20 November 1780.
63.	 II. GEERTRUI VAN ES, geboren te Oude-Tonge 2 December 1781.
64.	III. KLAAS VAN ES, geboren te Oude-Tonge 30 Januari 1785, streft te
	   Sommelsdijk 4 Juni 1866, trouwt met KOMMERTJE VAN ROSSUM. Een zoon
	   van hen, LEENDERT VAN ES, trouwt met JANNETJE VAN SCHOUWEN,
	   no. 221, zie ook no. 250.
65.	 IV. LEENTJE VAN ES,geboren te Oude-Tonge 25 November 1786.
66.	 V. LIJDIA VAN ES, geboren te Oude-Tonge 21 Maart 1790.
67.	 VI. ARENTJE VAN ES, geboren te Oude-Tonge 7 October 1792.
68.	VII. CRELIS VAN ES, geboren te Oude-Tonge 12 April 1795.
69.  VIII. LIJDIA VAN ES, geboren te Oude-Tonge 14 November 1797.
70.	 IX. LEENDERT VAN ES, geboren te Oude-Tonge 26 Mei 1800.

                 ------------

71. CORNELIS VAN SCHOUWEN (zie no. 52), geboren te Den Bommel 21 September 1755,
  sterft te Ooltgensplaat 5 Februari 1794, trouwt te Ooltgensplaat 22 Mei 1785
  met ARENTJE ROODZANT, gestorven 23 Juni 1787, dochter van ADRIANUS PIETERSE
  ROODZANT, gestorven te Ooltgensplaat 6 Augustus 1788, en CORNELIA
  HAMEETEMAN, gestorven te Ooltensplaat 28 Sept. 1788, hertrouwt te Oude-Tonge
  9 Januari 1791 met KLAASJE DE HAAS Abramsdochter, geboren te Oude-Tonge 15
  September 1767, gestorven te Oude-Tonge 6 Juli 1827. Zij hertrouwt 10
  Februari 1796 met PIETER EDUARDSE EMAUS, geboren 28 Februari 1763, gestorven
  2 April 1807.
  
  	Uit het 1e huwelijk:

72.	 I. KLAAS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 80.

	Uit het 2e huwelijk:

73.	 I. JANNETJE VAN SCHOUWEN, geboren te Ooltgensplaat 31 October 1791,
	   gestorven te Oude-Tone 18 Juli 1799.
74.	 II. ABRAHAM VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 117.

	Uit het huwelijk van KLAASJE DE HAAS met PIETER EMAUS:

75.	 I. EDUARD EMAUS, geb. te Oude-Tonge 28 December 1796.
76.	 II. BAALTJE EMAUS, geb. te Oude-Tonge.
77.	III. Zoon, dood geboren 14 Juli 1799.
78.	 IV. JANNETJE EMAUS, geboren te Oude-Tonge 9 October 1800.
79.	 V. GEERTRUI EMAUS, geb. te Oude-Tonge 14 November 1806, gestorven te
	   Oude-Tonge 12 Augustus 1834.
	   
                 ------------

80. KLAAS VAN SCHOUWEN (zie no. 72), geb. te Ooltgensplaat 15 December 1786,
  gestorven te Sommelsdijk 23 December 1866, trouwt te Sommelsdijk 4 Mei 1816
  met LENA BUTH, geb. te Onwaard, gemeente Melissant 4 Mei 1798, gestorven te
  Sommelsdijk 20 Juli 1850.
  
  	Kinderen:

81.	 I. CORNELIS VAN SCHOUWEN, geboren te Sommelsdijk 14 Februari 1819,
	   gestorven te Sommelsdijk 28 Augustus 1819.
82.	 II. CORNELIS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 86.
83.	III. KRIJNTJE JOHANNA VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 95.
84.	 IV. JOHANNES VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 102.
85.	 V. ARENDJE VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 19 October 1829,
       gestorven te Sommelsdijk 29 September 1850.

                 ------------

86. CORNELIS VAN SCHOUWEN (zie no. 82), geb. te Sommelsdijk 3 November 1820,
  gesorven te Sommelsdijk 11 Februari 1878, trouwt te Sommelsdijk 12 December
  1850 met ALIDA ELISABETH DE GRAAFF, geboren te Sommelsdijk 25 October 1819.
  
  	Kinderen:

87.	 I. KLAAS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 91.
88.	 II. JAN VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 4 Juli 1855.
89.	III. JOHANNES VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 26 Augustus 1857.
90.	 IV. MARIALENA VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 6 Augustus 1859, trouwt
       te Sommelsdijk 25 Februari 1890 met JACOB CORNELIS VAN DORSSER,
       geb. te Brielle 22 Maart 1858, uit welk huwelijk twee dochters.

                 ------------

91. KLAAS VAN SCHOUWEN (zie no. 87), geboren te Sommelsdijk 15 Januari 1852,
  trouwt met LEENTJE SLIS, geb. te Middelharnis 27 Januari 1852.
  
  	Kinderen:

92.	 I. CORNELIS VAN SCHOUWEN, geb. 29 Mei 1878 te Sommelsdijk, trouwt 28
	   Februari 1911 te 's-Gravenhage met GESINA WILHELMINA VAN DER WOUDE,
	   geb. te 's-Gravenhage 9 Maart 1888.
93.	 II. PIETER LEENDERT VAN SCHOUWEN, geb. te Middelharnis 5 October 1881,
	   gestorven te Middelharnis 5 Februari 1882.
94.	III. TITIA HELENA VAN SCHOUWEN, geb. te Middelharnis 18 Februari 1883,
	   gestorven te Middelharnis 19 Juli 1901.
	   
                 ------------

95. KRIJNTJE JOHANNA VAN SCHOUWEN (zie no. 83), geb. te Sommelsdijk 1 Februari
  1824, gestorven te Sommelsdijk 12 Augustus 1870, trouwt te Sommelsdijk 14
  Mei 1846 met CORNELIS DE GRAAFF Janszoon, geb. te Sommelsdijk 14 Maart 1820.
  
  	Kinderen:

96.	 I. MARIA LENA DE GRAAFF, geb. 4 Februari 1848.
97.	 II. KLAAS DE GRAAFF, geb. 29 Juli 1850.
98.	III. LENA MARIA DE GRAAFF, geb. 13 Juli 1854, gestorven 27 Juli 1856.
99.	 IV. JAN DE GRAAFF, geb. 29 Maart 1857, gestorven 16 December 1858.
100.	 V. JAN DE GRAAFF, geb. 29 Mei 1859.
101.	 VI. CORNELIS DE GRAAFF, geb. 5 Mei 1862, gestorven 29 Juli 1866.

                 ------------

102. JOHANNES VAN SCHOUWEN (zie no. 84), geb. te Sommelsdijk 13 Februari 1826,
   gestorven te Sommelsdijk 21 December 1906, trouwt 30 October 1851 te Stad
   aan 't Haringvliet CORNELIA VAN DEN TOL, geb. 29 Mei 1830.

	Kinderen:

103.	 I. LENA VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 23 September 1852, trouwt
	   met KORNELIS PIETER ROODZANT, geb. te Dirksland 3 Januari 1849.
104.	 II. ADRIAANTJE VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 5 December 1853.
105.	III. ARENTJE VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 27 Maart 1855, gestorven
	   te Sommelsdijk 12 April 1855.
106.	 IV. JOOST VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 20 Juni 1856, gestorven te
	   Sommelsdijk 13 April 1901.
107.	 V. KLAAS VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 15 Februari 1858, gestorven
	   te Sommelsdijk 24 September 1858.
108.	 VI. KLAAS VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 10 Januari 1859, gestorven
	   te Sommelsdijk 23 Januari 1863.
109.	VII. KRIJNTJE VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 15 December 1859, trouwt
	   April 1882 te Ooltgensplaat met B. KAMP, waarven een dochter MARIA
	   KAMP, scheidt van hem, hertrouwt 21 October 1892 ABRAM
	   VROEGINDEWEIJ, geb. te Sommelsdijk.
110.  VIII. MAATJE VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 27 October 1861, gestorven
	   te Sommelsdijk 6 Maart 1862.
111.	 IX. TEUNTJE VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 28 December 1863,
	   gestorven te Sommelsdijk 15 Juni 1864.
112.	 X. KLAAS VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 1 Februari 1866, gestorven
	   te Sommelsdijk 8 Juli 1868.
113.	 XI. ABRAHAM VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 25 Juli 1867, gestorven
	   te Sommelsdijk 19 November 1867.
114.	XII. CORNELIS VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 13 Mei 1869, gestorven
	   te Sommelsdijk 20 Mei 1873.
115.  XIII. JOHANNES VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 23 Februari 1871.
116.	XIV. CORNELIA VAN SCHOUWEN, geb. te Sommelsdijk 9 Juni 1873, gestorven
	   te Sommelsdijk 31 Augustus 1873.

                 ------------

117. ABRAM VAN SCHOUWEN (zie no. 74), geb. te Ooltgensplaat 12 December 1793,
   gestorven te Oude-Tonge 3 Augustus 1834, trouwt 1 Juni 1827 te Roxenisse
   MARIA KOOMAN, geb. te Roxenisse 25 November 1796, gestorven te Roxenisse 16
   Juni 1829, hertrouwt te Roxenisse 25 October 1833 CORNELIA VAN DER VEER,
   weduwe van JOANNES EMAUS.
   
   	Kind uit het 1e huwelijk:

118.	 I. CORNELIS VAN SCHOUWEN, geb. te Oude-Tonge 23 Augustus 1828, trouwt
 	   12 November 1847 te Dirksland met HESTER VAN ES, geb. te Dirksland
 	   15 December 1829, gestorven te Oud-Beijerland 20 Januari 1906.
 	   
	Kinderen:

119.	 I. ABRAM CORNELIS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 131.
120.	 II. CORNELIS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 139.
121.	III. MARIA VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 143.
122.	 IV. LEENDERT VAN SCHOUWEN, geb. te Dirksland 1 November 1853, gestorven
	   te Deli 26 September 1885.
123.	 V. KLAAS GABRIEL VAN SCHOUWEN, geb. te Dirksland 6 Augustus 1855.
124.	 VI. JACOB VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 150.
125.	VII. FRANS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 152.
126.  VIII. HERS HESTERUS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 156.
127.	 IX. GABRIËL VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 159.
128.	 X. HESTER VAN SCHOUWEN, geb. te Goudsward 20 Augustus 1865.
129.	 XI. LEENTJE MARIA VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 162.
130.	XII. WILLEM FREDERIK HENDRIK VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 164.

                 ------------

131. ABRAM CORNELIS VAN SCHOUWEN (zie no. 119), geb te. Dirksland 13 Maart 1848,
   trouwt te Nieuw-Beijerland 16 December 1870 met MARIA VERHAGEN, geb. te
   Oud-Beijerland 14 November 1845, gestorven te Goudswaard 22 Augustus 1888.
   
   	Kinderen:

132.	 I. CORNELIS VAN SCHOUWEN, geb. te Goudswaard 23 Juni 1871.
133.	 II. MAAIKE ADRIAANTJE VAN SCHOUWEN, geb. te Goudswarard 20 Augustus
       1872.
134.	III. HESTER MARIA VAN SCHOUWEN, geb. te Goudswaard 17 November 1874.
135.	 IV. MAAIKE NEELTJE VAN SCHOUWEN, geb. te Goudswaard 26 January 187.
		[sic]
136.	 V. WOUTERINA VAN SCHOUWEN, geb. te Goudswaard 10 Mei 1877, gestorven
	   aldaar 21 Februari 1879.
137.	 VI. LEENTJE MARIA VAN SCHOUWEN, geb. te Goudswaard 20 Juni 1878.
138.	VII. WOUTER VAN SCHOUWEN, geb. te Goudswaard 16 September 1883.

                 ------------

139. CORNELIS VAN SCHOUWEN (zie no. 120), geb. te Dirksland 21 September 1849,
   trouwt te Leiden 26 Juli 1877 JOHANNA MARIA VELS HEIJN, geb. te Leiden 10
   September 1854, gestorven te Overschie 2 April 1899.
   
   	Kinderen:

140.	 I. CORNELIS VAN SCHOUWEN, geb. te Overschie 26 Augustus 1878.
141.	 II. JOHANNA MARIA VAN SCHOUWEN, geb. te Overschie 21 Januari 1880,
	   trouwt te Overschie met B. H. VERMEER.
142.	III. WILLEM FREDERIK VAN SCHOUWEN, geb. te Overschie 12 September 1887.

                 ------------

143. MARIA VAN SCHOUWEN (zie no. 121), geb. te Dirksland 7 Februari 1852, trouwt
   4 Juli 1879 te Goudswaard met JOHANNES ADRIANUS VAN DORSSER, geb. te
   Rossenburg 31 Januari 1849.

	Kinderen:

144.	 I. CORNELIA RENETTA VAN DORSSER, geb. te Rozenburg 20 Augustus 1880.
145.	 II. CORNELIA HESTER VAN DORSSER, geb. te Rozenburg 21 Januari 1882.
146.	III. JOHANNES ADRIANUS VAN DORSSER, geb. te Rozenburg 21 Augustus 1883.
147.	 IV. FRANS LEENDERT ABRAHAM VAN DORSSER, geb. te Rozenburg 13 Maart
	   1885.
148.	 V. ADRIANUS MARTINUS VAN DORSSER, geb. te Rozenburg 20 December 1886.
149.	 VI. HESTER MARIA VAN DORSSER, geb. te Rozenburg 26 November 1880.

                 ------------

150. JACOB VAN SCHOUWEN (zie no. 124), geb. te Dirksland 29 Maart 1858, trouwt
   4 Mei 1888 te Heinenoord met MAAIKE LEEUWENBURGH, geb. te Heinenoord 10
   Februari 1863.

	Kind:

151.	 I. HESTER MARIA VAN SCHOUWEN, geb. te Goudswaard 10 April 1889.

                 ------------

152. FRANS VAN SCHOUWEN (zie no. 125), geb. te Leenheerenpolder, gemeente
   Korendijk, 27 Mei 1860, trouwt 7 Februari 1891 te St. Francis (Kansas) met
   MARIA ANNA SMITH.

	Kinderen:

153.	 I. ESTER ELLA VAN SCHOUWEN, geb. te St. Francis 4 Januari 1893.
154.	 II. EVA MAY VAN SCHOUWEN, geb. te St. Francis 22 Mei 1894.
155.	III. CARL VAN SCHOUWEN, geb. te Colorado Spring [sic] 2 Augustus 1898.

                 ------------

156. HERS HESTERUS VAN SCHOUWEN (zie no. 126), geb. te Leenheerenpolder, 24
   Januari 1862, trouwt 20 April 1894 te Hekelingen met NEELTJE JOSINA
   OOSTHOEK, geb. te Geervliet 14 November 1870.

	Kinderen:

157.	 I. CORNELIS VAN SCHOUWEN, geb. te Goudswaard 22 Maart 1895.
158.	 II. ARIE VAN SCHOUWEN, geb. te Goudsward 11 October 1900.

                 ------------

159. GABRIEL VAN SCHOUWEN (zie no. 127), geb. te [large blank space] 14 October
   1863, trouwt 22 Mei 1896 te Schoterland met MARIA VAN HELOMA, geb. te
   Schoterland 22 April 1875.

	Kind:

160.	 I. MARKUS VAN SCHOUWEN, geb. te Haskerland 1 Mei 1901.

                 ------------

[no 161 in book]

162. LEENTJE MARIA VAN SCHOUWEN (zie no. 129), geb. te Goudswaard 9 September
   1867, trouwt 12 October 1905 met LEENDERT VIJFWINKEL, geb. te Nieuw-
   Helvoet 12 September 1867.

	Kind:

163.	 I. ELISABETH HESTER VIJFWINKEL, geb. te Nieuwenhoorn 9 December 1906.

                 ------------

164. WILLEM FREDERIK HENDRIK VAN SCHOUWEN (zie no. 130), geb. te Goudswaard 8
   Augustus 1869, trouwt 1 September 1904 te Arnhem met CORRIE ADRIANA
   OUDSHOORN, geb. te Rotterdam 26 Januari 1879.

	Kinderen:

165.	 I. AGATHA WILHEMINA VAN SCHOUWEN, geb. te Rotterdam 31 October 1905.
166.	 II. HESTER CORNELIA VAN SCHOUWEN, geb. te Rotterdam 6 October 1907.

                 ------------

167. ARENTJE VAN SCHOUWEN (zie no. 54), gedoopt te Den Bommel 20 Augustus 1758,
   trouwt met GERRIT TIGGELMAN, sterft te Ooltgensplaat 8 Februari 1786.

	Kind:

168.	 I. LENA TIGGELMAN, geb. te Ooltgensplaat 4 December 1785.

                 ------------

169. LEENDERT VAN SCHOUWEN (zie no. 55), ged. te Den Bommel 25 November 1759,
   trouwt te Ooltgensplaat 17 December 1802 met LENA VAN DIJKE, geb. te St.
   Maartensdijk; zij hertrouwt 29 Maart 1808 te Ooltgensplaat met ANDRIES VAN
   SWARTENBERG, weduwnaar van PIETERNELLA KAGHELLANDT van Willemstad.

	Kinderen:

170.	 I. SIMON VAN SCHOUWEN, geb. te Ooltgensplaat 21 November 1803.
171.	 II. DINA VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 27 December 1804, gestorven
	   te Ooltgensplaat 26 Maart 1826.
172.	III. MARINUS VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 11 Maart 1806.

                 ------------

173. HUBRECHT VAN SCHOUWEN (zie no. 56), geb. te Den Bommel 8 November 1761,
   gestorven te Ooltgensplaat 7 Januari 1815, getrouwd met LENA VAN DEN HIL.

	Kinderen:

174.	 I. GEERTRUI VAN SCHOUWEN, trouwt 24 December 1815 te Ooltgensplaat met
	   CORNELIS DIJKWEL SIGMOND, zoon van MICHIEL SIGMOND en AGATHA
	   JOHANNA VAN DE RIJK, geb. te Werkendam; hiervan een kind HUBRECHT
	   SIGMOND, gestorven te Ooltgensplaat 11 Januari 1807.
175.	 II. KLAAS VAN SCHOUWEN, geb. te Ooltgensplaat 25 Juli 1788, gestorven
	   te Ooltgensplaat 6 Augustus 1822.
176.	III. JOHANNA VAN SCHOUWEN, geb. te Ooltgensplaat 16 November 1789,
	   trouwt te Ooltgensplaat 21 Mei 1814 met KLAAS HOBBEL, zoon van
	   JACOBUS HOBBEL en DINA DE VOS.
177.	 IV. KLAASJE VAN SCHOUWEN, geb. te Ooltgensplaat 7 Januari 1795,
	   gestorven te Ooltgensplaat 25 Juni 1833, trouwt te Ooltgensplaat 20
	   Mei 1830 met CATHARINUS PIETER TIELEMAN, zoon van HUBERT WILLEM
	   TIELEMAN en MARIA BOON, geb. te Ooltgensplaat.
178.	 V. KLAAS VAN SCHOUWEN, geb. te Ooltgensplaat 25 November 1799.

                 ------------

179. CORNELIA VAN SCHOUWEN (zie no. 57), geb. te Den Bommel 14 Augustus 1763,
   trouwt te Den Bomel 16 Maart 1783 met PIETER ADRIANUS ROODZANT, geb. onder
   Herkingen.

	Kinderen:

180.	 I. GEERTRUI ROODZANT, geb. te Stad aan 't Haringvliet 17 April 1785.
181.	 II. CORNELIS ROODZANT, geb. te Stad aan 't Haringvliet 29 September
	   1792.

                 ------------

182. ADRIANUS VAN SCHOUWEN (zie no. 59), gedoopt te Den Bommel 6 Juli 1766,
   trouwt met CORNELIA DE GRIJZE.

	Kinderen:

183.	 I. GEERTRUI VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 189.
184.	 II. LENA VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 198.
185.	III. KLAAS VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 12 Maart 1803, gestorven te
	   Oude-Tonge 30 Mei 1869.
186.	 IV. ARENTJE VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 204.
187.	 V. GIJSBERT VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 208.
188.	 VI. LEENTJE VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 264.

                 ------------

189. GEERTRUI VAN SCHOUWEN (zie no. 183), geb. te Den Bommel 31 Maart 1797,
   gestorven 4 Maart 1858, trouwt 4 Mei 1816 met LEENDERT VAALBURG, geb. 11
   September 1786, zoon van HERMAN VAALBURG en MARIA KUITE, gestorven te
   Haarlemmermeer 6 December 1865.

	Kinderen:

190.	 I. HERMAN VAALBURG.
191.	 II. CORNELIA VAALBURG.
192.	III. ADRIANUS VAALBURG.
193.	 IV. KLAAS VAALBURG.
194.	 V. GIJSBERT VAALBURG, geb. 13 Aug. 1831, gestorven 21 October 1831.
195.	 VI. GIJSBERT VAALBURG, geb. 31 Aug. 1831, gestorven 31 October 1834.
196.	VII. JACOB VAALBURG, geb. 20 Januari 1835.
197.  VIII. LENA VAALBURG, geb. 9 April 1843, gestorven 11 Juni 1843.

                 ------------

198. LENA VAN SCHOUWEN (zie no. 184), geb. te Den Bommel, gedoopt te Oude-Tonge
   12 October 1800, trouwt met WILLEM J. ARENDS.

	Kinderen:

199.	 I. CORNELIA CASPARINA RENDS, geb. 12 November 1822, gestorven 25
	   Januari 1889.
200.	 II. DIRK ALBERTUS ARENDS, geb. 4 Augustus 1824, gestorven 11 Januari
	   1888.
201.	III. ADRIANUS FRANS ARENDS, geb. 19 December 1826, gestorven 21 Juli
	   1869.
202.	 IV. FRANS THEODORUS ARENDS, geb. 22 Februari 1831, gestorven 24
	   December 1887 te Rotterdam.
203.	 V. WILHELMINA LENA ARENDS, geb. 17 April 1834, gestorven 12 Januari
	   1880.

                 ------------

204. ARENTJE VAN SCHOUWEN (zie no. 186), geb. te Den Bommel 29 Januari 1809,
   gedoopt te Oude-Tonge 8 Februari 1809, trouwt met M. DE LEEUW.

	Kinderen:

205.	 I. CORNELIA DE LEEUW, geb. te Oude-Tonge, gestorven te Den Bommel.
206.	 II. MARIA DE LEEUW, geb. te Oude-Tonge, gestorven te Herkingen.
207.	III. ADRIANUS DE LEEUW, geb. te Oude-Tonge, gestorven in Amerika.

                 ------------

208. GIJSBERT VAN SCHOUWEN (zie no. 187), geb. te Den Bommel 18 Juni 1811,
   gedoopt te Oude-Tonge 30 Juni 1811, gestorven te Oude-Tonge 8 Juli 1887,
   trouwt te Nieuwe-Tonge 4 Mei 1845 met TEUNTJE VREESWIJK, geb. te Nieuwe-
   Tonge 2 Augustus 1824, gestorven te Oude-Tonge 4 October 1900.

	Kinderen:

209.	 I. ADRIANUS VAN SCHOUWEN, geb. te Oude-Tonge 22 Februari 1846,
	   gestorven te Oude-Tonge 25 April 1850.
210.	 II. JANNETJE VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 221.
211.	III. JACOB VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 228.
212.	 IV. ADRIANUS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 241.
213.	 V. CORNELIA VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 246.
214.	 VI. GEERTRUI VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 247.
215.	VII. POULIS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 250.
216.  VIII. LENA VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 254.
217.	 IX. CORNELIS VAN SCHOUWEN, geb. te Oude-Tonge 6 September 1863,
       gestorven te Oude-Tonge 25 October 1873.
218.	 X. ARENTJE VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 261.
219.	 XI. KLAAS VAN SCHOUWEN, geb. te Oude-Tonge 22 Augustus 1866.
220.	XII. JANNA VAN SCHOUWEN, geb. te Oude-Tonge, gestorven te Oude-Tonge.

                 ------------

221. JANNETJE VAN SCHOUWEN (zie no. 210), geb. te Oude-Tonge 2 April 1848,
   gestorven te Sommelsdijk 28 October 1880, trouwt te Oude-Tonge 4 Mei 1870
   met LEENDERT VAN ES, geb. te Sommelsdijk 1 Mei 1841, zoon van KLAAS VAN
   ES en KOMMERTJE VAN ROSSUM (zie no. 64).

	Kinderen:

222.	 I. KOMMERTJE VAN ES, geb. te Sommelsdijk 21 Maart 1871.
223.	 II. GIJSBERT VAN ES, geb. te Sommelsdijk 12 Mei 1872, trouwt 4 Augustus
       1905 met JANNETJE CORNELIA DEN BAARS, geb. 18 April 1876, dochter
       van KRIJN DEN BAARS en ARIANA BUTH.
224.	III. TEUNTJE VAN ES, geb. te Sommelsdijk 3 Maart 1874, trouwt te
	   Sommelsdijk 27 Maart 1901 met PIETER GEBUIS, geb. te Sommelsdijk
	   28 November 1864, zoon van CORNELIS GEBUIS en DINA LUKAART.
225.	 IV. LEENTJE VAN ES, geb. te Sommelsdijk 24 Maart 1876.
226.	 V. KLAAS VAN ES, geb. te Sommelsdijk 24 Maart 1878, gestorven te
	   Sommelsdijk 10 December 1897.
227.	 VI. CORNELIA ARENDJE VAN ES, geb. te Sommelsdijk 25 October 1879,
	   trouwt te Nieuwe-Tonge 31 Mei 1906 met JAN MIJS JOBZOON, geb. te
	   Den Bommel 7 Februari 1882, zoon van JOB MIJS JANSZOON en MAATJE
	   VAN DER WEEL.

                 ------------

228. JACOB VAN SCHOUWEN (zie no. 211), geb. te Oude-Tonge 10 Januari 1850,
   gestorven te Oude-Tonge 20 Mei 1908, trouwt te Melissant 2 December 1875
   met ELIZABETH VAN DER POEL.

	Kinderen:

229.	 I. GIJSBERT CORNELIS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 232.
230.	 II. ADRIANA TEUNTJE VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 237.
231.	III. TEUNTJE ADRIANA VAN SCHOUWEN, geb. te Oude-Tonge 19 September 1879,
	   gestorven te Rucphen.

                 ------------

232. GIJSBERT CORNELIS VAN SCHOUWEN (zie no. 229), geb. te Oude-Tonge 4
   September 1876, trouwt te Oude-Tonge Februari 1901 met CORNELIA DE HAAS VAN
   DORSSER.

	Kinderen:

233.	 I. ELIZABETH ARENTJE TEUNTJE VAN SCHOUWEN, geb. te Oude-Tonge 17
       Februari 1904.
234.	 II. ARENDJE ELIZABETH VAN SCHOUWEN, geb. te Oude-Tonge.
235.	III. ADRIANA JANNETJE VAN SCHOUWEN, geb. te Oude-Tonge 1 Mei 1908.
236.	 IV. JACOB VAN SCHOUWEN, geb. te Oude-Tonge 4 Januari 1910.

                 ------------

237. ADRIANA TEUNTJE VAN SCHOUWEN (zie no. 230), geb. te Oude-Tonge 1 October
   1877, trouwt te Oude-Tonge [blank space] met JAN PIETER DE WILDE.

	Kinderen:

238.	 I. DANIËL JACOB DE WILDE, geb. te Nieuwe-Tonge 16 Juni 1905.
239.	 II. JACOB DE WILDE, geb. te Nieuwe-Tonge 4 October 1908.
240.	III. MARINUS DE WILDE, geb. te Nieuwe-Tonge 20 Mei 1910.

                 ------------

241. ADRIANUS VAN SCHOUWEN (zie no. 212), geb. te Oude-Tonge 25 Februari 1852,
   trouwt te Oude-Tonge 24 Juni 1880 met HENDRIKA ALIDA EBERWEIN, geb. te
   Amsterdam 3 October 1853, dochter van HEINRICH PHILIP ADOLF EBERWEIN en
   ELIZABETH VAN AALST.

	Kinderen:

242.	 I. GIJSBERT ADRIANUS VAN SCHOUWEN, geb. te Driebergen 3 Mei 1881,
	   trouwt te Goedereede 7 December 1910 met JEANNE DUFFEY, geb. te
	   Lausanne 10 September 1884, dochter van JEAN FRÉDÉRIC DUFFEY en
	   PAULINE CROIX.
243.	 II. HEINRICH PHILIP ADOLF VAN SCHOUWEN, geb. te Goedereede 9 April
       1883, trouwt te Goedereede 6 Mei 1910 met JOHANNA MARIA HELENA
       GROENEWEGEN, dochter van LEENDERT GROENEWEGEN en EVA HILLENAAR,
       geb. te Leiden 28 Februari 1887.
244.	III. ADRIANUS HENDRIKUS VAN SCHOUWEN, geb. te Goedereede 4 November
       1884.
245.	 IV. JACOB VAN SCHOUWEN, geb. te Goedereede 2 Juni 1886.

                 ------------

246. CORNELIA VAN SCHOUWEN (zie no. 213), geb. te Oude-Tonge 9 Juli 1854,
   trouwt te Oude-Tonge 30 Mei 1895 met ABRAHAM GUSTAAF BOUWMEESTERS,
   weduwnaar van [blank space] VAN GINKEL.

                 ------------

247. GEERTRUI VAN SCHOUWEN (zie no. 214), geb. te Oude-Tonge 27 April 1857,
   trouwt te Oude-Tonge 5 April 1883 met CORNELIS KARDUX, geb. te
   Ooltgensplaat [blank space], gestorven te Ooltgensplaat 13 Juni 1897.

	Kinderen:

248.	 I. JOHANNES JAN KARDUX, geb. te Ooltgensplaat 3 December 1887,
       gestorven aldaar 2 Januari 1888.
249.	 II. TEUNTJE GIJSBERTA KARDUX, geb. te Ooltgensplaat 31 Augustus 1889.

                 ------------

250. POULIS VAN SCHOUWEN (zie no. 215), geb. te Oude-Tonge 17 Mei 1859, trouwt
   te Oude-Tonge 3 Mei 1888 met KOMMERTJE VAN ES, geb. te Oude-Tonge [blank]
   1860, gestorven te Oude-Tonge 7 Mei 1908, dochter van DIRK VAN ES en
   PIETERNELLA MOOIJAARD. Deze Dirk van Es is een zoon van Klaas van Es
   (no. 64).

	Kinderen:

251.	 I. TEUNTJE VAN SCHOUWEN, geb. te Oude-Tonge 5 Maart 1889, gestorven te
	   Oude-Tonge 23 April 1893.
252.	 II. PIETERNELLA VAN SCHOUWEN, geb. te Oude-Tonge 17 Mei 1892.
253.	III. TEUNTJE VAN SCHOUWEN, geb. te Oude-Tonge 30 Augustus 1896.

                 ------------

254. LENA VAN SCHOUWEN (zie no. 216), geb. te Oude-Tonge 28 Februari 1861,
   trouwt te Oude-Tonge 21 November 1888 met KLAAS KISTEMAKER.

	Kinderen:

255.	 I. NELLIE TEUNTJE GIJSBERTA KISTEMAKER, geb. te Haarlemmermeer 15
       Maart 1890.
256.	 II. GIJSBERT PIETER KISTEMAKER, geb. te Haarlemmermeer 25 Mei 1891.
257.	III. TEUNTJE LENA KISTEMAKER, geb. te Haarlemmermeer 6 April 1893,
       gestorven te Haarlemmermeer 22 Augustus 1893.
258.	 IV. TEUNTJE LENA KISTEMAKER, geb. te Haarlemmermeer 1 April 1895.
259.	 V. PIETER KLAAS KISTEMAKER, geb. te Haarlemmermeer 19 November 1897.
260.	 VI. CHRISTINA JANNETJE KISTEMAKER, geb. te Haarlemmermeer 19 Februari
       1900.

                 ------------

261. ARENTJE VAN SCHOUWEN (zie no. 218), geb. te Oude-Tonge 3 Februari 1865,
   trouwt te Oude-Tonge 8 Mei 1893 met HUBRECHT VAN DEN TOL, geb. te
   Middelharnis 8 Juli 1864, gestorven te Middelharnis 11 Februari 1911.

	Kinderen:

262. ANNA TEUNTJE VAN DEN TOL, geb. te Middelharnis 14 April 1897.
263. TEUNTJE VAN DEN TOL, geb. te Middelharnis 29 Juni 1903.

                 ------------

264. LEENTJE VAN SCHOUWEN (zie no. 188), geb. te Den Bommel 11 Maart 1816,
   gestorven te Den Bomel 4 Februari 1895, trouwt met CORNELIS MIJS Jzoon,
   geb. te Den Bommel 28 November 1818, gestorven te Den Bommel 14 Februari
   1867.

	Kinderen:

265.	 I. JOHANNES MIJS, geb. te Den Bommel 25 September 1842.
266.	 II. CORNELIS MIJS, geb. te Den Bommel 22 October 1844, gestorven te
       Den Bommel 29 Juli 1884.
267.	III. ADRIANUS MIJS, geb. te Den Bommel 13 September 1845, gestorven te
       Den Bommel 30 October 1868.
268.	 IV. DINA MIJS, geb. te Den Bommel 20 Februari 1848, gestorven te Den
       Bommel 16 April 1871.
269.	 V. KLAAS MIJS, geb. te Den Bommel 17 Maart 1850, gestorven te Den
       Bommel 20 Maart 1850.
270.	 VI. NEELTJE MILS, geb. te Den Bommel 20 Juli 1851, gestorven te Den
	   Bommel 24 Maart 1866.
271.	VII. DAVID MIJS, geb. te Den Bommel 14 Februari 1853, gestorven te Den
	   Bommel 1 Februari 1906.
272.  VIII. KLAAS MIJS, geb. te Den Bommel 5 Juni 1855, gestorven te Den
       Bommel.
273.	 IX. ARENTJE MIJS, geb. te Den Bommel 11 Januari 1857, gestorven te Den
       Bommel 19 November 1857.

                 ------------

274. SARA VAN SCHOUWEN (zie no. 60), gedoopt te Den Bommel 26 December 1768,
   trouwt met MARINUS VREESWIJK Johanszoon.

	Kinderen:

275.	 I. DINA VREESWIJK, gedoopt te Oude-Tonge 12 Juni 1791.
276.	 II. GEERTRUI VREESWIJK, geb. te Oude-Tonge 30 December 1792.
277.	III. KLAAS VREESWIJK, geb. te Oude-Tonge 9 Maart 1800.
278.	 IV. GEERTRUI VREESWIJK, geb. te Oude-Tonge 28 Maart 1802.
279.	 V. MARIA VREESWIJK, geb. te Oude-Tonge 14 April 1805.

                 ------------

280. LENA VAN SCHOUWEN (zie no. 30), gedoopt te Den Bommel 15 November 1710,
   trouwt te Ooltgensplaat 30 Juli 1739 met PIETER JANSE KEUIJT, weduwnaar van
   JANNETJE CORNELISSE VAN GELDEREN.

	Kinderen:

281.	 I. KRELIS KUIJT, ged. te Den Bommel 23 November 1740.
282.	 II. TONA KUIJT, geb. te Den Bommel 30 November 1742.
283.	III. MARIA KUIJT, ged. te Den Bommel 6 December 1744.
284.	 IV. CORNELIA KUIJT, ged. te Den Bommel 26 Januari 1746.
285.	 V. JACOB KUIJT, ged. te Den Bommel 10 April 1749.
286.	 VI. TONA KUIJT, ged. te Den Bommel 2 Februari 1752.

                 ------------

287. JACOB VAN SCHOUWEN (zie no. 33), ged. te Den Bommel 5 Februari 1719, trouwt
   te Den Bommel 28 September 1755 met JACOMINA VAN DER STOEP.

	Kinderen:

288.	 I. JAN VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 296.
289.	 II. MARIA VAN SCHOUWEN, ged. te Den Bommel 16 Januari 1757.
290.	III. CORNELIS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 301.
291.	 IV. MARIA VAN SCHOUWEN, volgt sub. no 309.
292.	 V. GRIETJE VAN SCHOUWEN, ged. te Den Bommel 20 Februari 1763.
293.	 VI. GRIETJE VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 319.
294.	VII. FLORIS VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 325.
295.  VIII. LENA VAN SCHOUWEN, volgt sub no. 330.

                 ------------

296. JAN VAN SCHOUWEN (zie no. 288), ged. te Den Bommel [blank], trouwt te Den
   Bommel 6 April 1788 met KOMMERTJE MASTELUIN, geb. te Middelharnis.

	Kinderen:

297.	 I. MARIA VAN SCHOUWEN, ged. te Den Bommel 22 September 1788.
298.	 II. MARIA VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 27 Februari 1790, trouwt te
       Den Bommel 22 December 1814 met JACOB VAN SLIEDRECHT, geb. te
       Fijnaart [blank] 1792.
299.	III. JACOB VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 21 Maart 1793.
300.	 IV. JACOMINA VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 28 December 1795, trouwt
       te Den Bommel 26 November 1819 met ELIZA BREUR, geb. te Oude-Tonge
       [blank] 1799.

                 ------------

301. CORNELIS VAN SCHOUWEN (zie no. 290), gedoopt te Den Bommel 12 November
   1758, trouwt te Den Bommel 29 Januari 1783 met MAATJE DIRKSE SCHUURMAN,
   geb. te Den Bommel, hertrouwt te Ooltgensplaat 26 September 1808 met
   ANGENIETJE HILLEMAN, weduwe wan HENDRIK NATTEKAAS.

	Kinderen uit het 1e huwelijk:

302.	 I. JACOMINA VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 4 Juni 1784, trouwt te
       Ooltgensplaat 26 Maart 1806 met MAARTEN VAN GELDER, geb. te
       Middelharnis.
303.	 II. ARJAANTJE VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 25 December 1786.
304.	III. MARIA VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 20 Februari 1790.
305.	 IV. MARIA VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 19 Februari 1792.
306.	 V. MARIA VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 1 Augustus 1794, gestorven
       te Den Bommel 7 Mei 1813.
307.	 VI. NEELTJE VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 30 Juni 1797.

	Kind uit het tweede huwelijk:

308.	 I. JOHANNA VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 23 Februari 1811.

                 ------------

309. MARIA VAN SCHOUWEN (zie no. 291), gedoopt te Den Bommel 28 Septebmer 1760,
   trouwt met JOHANNES DE VOS.

	Kinderen:

310.	 I. HENDRIKJE DE VOS, geb. te Ooltgensplaat 1 Januari 1786.
311.	 II. HENDRIKJE DE VOS, geb. te Ooltgensplaat 7 December 1788.
312.	III. JACOB DE VOS, geb. te Ooltgensplaat 25 Mei 1791.
313.	 IV. CORNELIS DE VOS, geb. te Ooltgensplaat 18 April 1792.
314.	 V. JACOMINA DE VOS, geb. te Ooltgensplaat 14 Mei 1794.
315.	 VI. JACOB DE VOS, geb. te Ooltgensplaat 24 Januari 1796.
316.	VII. CORNELIS DE VOS, geb. te Ooltgensplaat 3 Juni 1798.
317.  VIII. ADRIAANTJE DE VOS, geb. te Ooltgensplaat 14 Augustus 1800.
318.	 IX. CORNELIS DE VOS, geb. te Ooltgensplaat 28 Augustus 1803.

                 ------------

319. GRIETJE VAN SCHOUWEN (zie no. 293), geb. te Den Bommel 30 Augustus 1768,
   trouwt te Ooltgensplaat 19 Mei 1801 met HENDRIK ARIE'szoon VAN DER MAST.

	Kinderen:

320.	 I. MARGRIETA VAN SCHOUWEN, onechte dochter van MARGRIETA VAN
	   SCHOUWEN, en (zoo gezegd wordt), van CHRISTIAAN LUCAS, geb. te Den
	   Bommel 13 Juni 1796.
321.	 II. ARIE VAN DER MAST, geb. te Den Bommel 7 Februari 1802.
322.	III. JACOMIJNTJE VAN DER MAST, geb. te Den Bommel 9 Maart 1804.
323.	 IV. JACOB VAN DER MAST, geb. te Den Bommel 15 Maart 1808.
324.	 V. JACOB VAN DER MAST, geb. te Den Bommel 18 Juni 1809.

                 ------------

325. FLORIS VAN SCHOUWEN (zie no. 294), geb. te Den Bommel 4 November 1770,
   trouwt te Ooltgensplaat 10 September 1810 met PIETERNELLA TESSERS.

	Kinderen:

326.	 I. JACOB VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 9 Maart 1811, gestorven
       aldaar 9 Nov. 1817.
327.	 II. ABRAM VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 15 Maart 1813, gestorven
       aldaar 2 Januari 1820.
328.	III. JACOMIJNTJE VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 21 Februari 1815.
329.	 IV. MARTINUS VAN SCHOUWEN, geb. te Den Bommel 30 Augustus 1817,
       gestorven te Den Bommel 28 December 1819.

                 ------------

330. LENA VAN SCHOUWEN (zie no. 295), geb. te Den Bommel 17 Augustus 1774,
   trouwt te Oolgensplaat 4 Januari 1805 met MATTHEUS DE BRUIJN, geb. te
   Oude-Tonge.

	Kinderen:

331.	 I. JACOB DE BRUIJN, geb. te Den Bommel 2 Mei 1805.
332.	 II. JACOB DE BRUIJN, geb. te Den Bommel 6 Juli 1807.

                 ------------

333. ARJAENTJE VAN SCHOUWEN (zie no. 35), gedoopt te Den Bommel 21 October 1731,
   gestorven te Ooltgensplaat 27 Januari 1794, trouwt te Den Bommel 24 April
   1761 met MAARTEN VAN DER HAART TEUNISZOON, geb. te Stad aan 't Haringvliet,
   gestorven te Den Bommel vóor 3 Februari 1775; hertrouwt te Den Bommel 26
   Januari 1777 met LEENDERT DIRKSE VAN BOKKUM, geb. in Den Briel.

	Kinderen:

334.	 I. TEUNIS VERHAART, geb. te Den Bommel 14 October 1768.
335.	 II. MAARTEN VERHAART, geb. te Den Bommel 3 Februari 1775.

                 ------------

336. NEELTJE VAN SCHOUWEN (zie no. 11), gedoopt te Den Bommel 23 September 1685,
   trouwt met ANDRIES CORNELISSE VAN DIJKE.

	Kinderen:

337.	 I. HENDRIKJE VAN DIJKE, ged. te Den Bommel 23 November 1710.
338.	 II. CORNELIS VAN DIJKE, ged. te Den Bommel 24 October 1712.
339.	III. JAN VAN DIJKE, ged. te Den Bommel 17 November 1715.
340.	 IV. FLIP VAN DIJKE, ged. te Den Bommel 12 Januari 1718.
341.	 V. ARJAEN VAN DIJKE, ged. te Den Bommel 2 October 1720.
342.	 VI. ENGELTJEVAN DIJKE, ged. te Den Bommel 24 November 1723.

                   [end]